สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

                    

 

อสร้างด้านอาคาร

        บริษัทฯ ก่อสร้างด้านอาคาร โดยมีความชำนาญด้านก่อสร้างหลายประเภท ได้แก่ ประเภทอาคารสำนักงาน โครงการบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ โรงเรียนผลงานของบริษัทในแต่ละโครงการที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทฯ ในเรื่องคุณภาพงาน ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การส่งมอบงานตรงตามเวลา

 

ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

            บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก โรงเก็บสินค้า(โกดังสินค้า)

ก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค

             บริษัทฯก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนน งานวางบ่อพักและท่อระบายน้ำ เขื่อน-กำแพงกันดิน เป็นต้น ผลงานก่อสร้างของบริษัทที่ผ่านมามีอยู่มากมายหลายโครงการ 

ออกแบบและก่อสร้าง  

              บริษัทฯสามารถให้บริการด้านงานออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และก่อสร้างพร้อมกันในลักษณะการทำงานแบบ Fast Track ในรูปแบบ Design and Build เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ก่อสร้างด้านงานระบบ

               บริษัทฯก่อสร้างด้านงานระบบต่างๆ ได้แก่ งานระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ

 
 

 

 

 

view