สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

WEALTH   DEVELOPMENT Co.,Ltd.

บริษัท  ภูธเนษฐ์  พัฒนาการ  จำกัด

บริษัท  ภูธเนษฐ์  พัฒนาการ  จำกัด

88/187   ซอยศึกษาวิทยา  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม

เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์  (662) 599-6016       โทรสาร  (662) 599-6016

E-Mail  :  chotnarin2019@gmail.com

            กรรมการผู้จัดการ                     :     นายโชตินรินทร์  โชติหิรัญโยธิน

            ปีที่ก่อตั้ง                               :     2550

            ทุนจดทะเบียน                        :     20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

            บุคลากรประจำ                        :     15  คน

            ประเภทธุรกิจ                          :     Construction       

                                                                  Architectural & Engineering Design

 

 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 

            บริษัท  ภูธเนษฐ์  พัฒนาการ  จำกัด     โดย นายโชตินรินทร์  โชติหิรัญโยธิน ได้ก่อตั้งเมื่อปี   พ.ศ.2550      ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้าง, วิศวกรรมโครงสร้าง

                     ปัจจุบัน  บจ.ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ   มีบุคลากรประจำ  จำนวนทั้งหมดประมาณ  15  คน  ซึ่งประกอบด้วย

   วิศวกรในสาขาต่างๆ                         5   คน
   สถาปนิก / มัณฑนากร                      1   คน
   ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและงานระบบ       5   คน
   ฝ่ายบัญชี-การเงิน                            2   คน
   ฝ่ายบุคคล / ธุรการ                          2   คน

                    

 

 การให้บริการของ  บจ.ภูธเนษฐ์  พัฒนาการ    มีงานดังต่อไปนี้           

 

  Construction                     

  Architectural & Engineering Design
view